دانشگاه ها

مهم ترین فاکتور برای ما، علاوه بر کیفیت زندگی دانشجو، کیفیت تحصیل می‌باشد.

در پایین می توانید لیست موسسات اصلی که با ان ها همکاری داریم را مشاهده نمایید،

اما در صورت نیاز امکان ارجاع به دانشگاه های دیگر نیز وجود دارد. 

رتبه QS: 
۱۳۹
 

آموزش عالی

(بخش خصوصی)

رتبه QS: 
۲۱۴
 
رتبه QS: 
۲۸۰
 
رتبه QS: 
124