رشته ها

 

رشته ها

5645871

01

مهندسی الکترومکانیک

مهندسی پزشکی

مهندسی کامپیوتر (با گرایش هوش مصنوعی)

مهندسی رباتیک

مهندسی عمران

مهندسی برق

مهندسی معماری

مهندسی شیمی

برای سایر رشته های مهندسی مستقیما با تماس بگیرید.

4661361

02

رشته مدیریت برای دانشجویان با سابقه ی تحصیلی  غیرمرتبط

رشته اقتصاد

رشته زبان انگلیسی

5411061

03

رشته وکالت

رشته حقوق انسانی

رشته جرم شناسی